ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630288

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020040

รหัส SMIS 8 หลัก

127

จำนวนนักเรียน

1072630288

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 8 12 1
อนุบาล 1 8 12 20 1
อนุบาล 2 4 6 10 1
รวม อนุบาล 16 26 42 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 40 85 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 61 66 127 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิคม พุทธทัน ชาย Nikom Puttatan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย Sarun Panjaroen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง JUTARAT VIJITCHANKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง WARA NAWAMAROST ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง LADDA PUENGPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง Kanokwan Aimrung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง Patchareeya Konsongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง Orapin Moonlaong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย Pichayut Tangdi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย Aekkarin Innim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.92
ภาษาอังกฤษ 33.08
คณิตศาสตร์ 35.77
วิทยาศาสตร์ 42.04
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 29.44
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 39.39
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.42
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 32.69
วิทยาศาสตร์ 33.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.54
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 39.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.84
ภาษาอังกฤษ 29.21
คณิตศาสตร์ 23.68
วิทยาศาสตร์ 31.32

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 38 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเนินพระปรางค์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 568,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเนินพระปรางค์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเนินพระปรางค์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด