ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630293

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020038

รหัส SMIS 8 หลัก

152

จำนวนนักเรียน

1072630293

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 8 15 1
อนุบาล 2 9 9 18 1
รวม อนุบาล 16 17 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 9 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 16 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 58 119 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 75 152 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย PIROM KHUMDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง SUMRIT SAARDIRM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย ศรียา หญิง ORATAI SRIYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย CHANA SRIDOKMAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย ์Nataphon Yoyruerob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง sasitorn changdamri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง sureepicha pensungnern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง LADDA THONHHEM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย WATCHARA YIABKAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง churirat phonledkasammsuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย DANAi JAIKLA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย Amaret detrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.40
ภาษาอังกฤษ 49.00
คณิตศาสตร์ 64.00
วิทยาศาสตร์ 49.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60.21
ภาษาอังกฤษ 45.00
คณิตศาสตร์ 63.75
วิทยาศาสตร์ 45.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.43
ภาษาอังกฤษ 51.36
คณิตศาสตร์ 53.64
วิทยาศาสตร์ 44.64
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 73.47
ภาษาอังกฤษ 41.67
คณิตศาสตร์ 56.67
วิทยาศาสตร์ 43.31
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 73.27
ภาษาอังกฤษ 49.17
คณิตศาสตร์ 55.42
วิทยาศาสตร์ 46.10

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 5
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 1 เมตร
ยาว 5 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 648,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 185,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 56 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,717,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 195,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 18
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 153,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 73 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเทพพิทักษ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเทพพิทักษ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด