ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630290

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020037

รหัส SMIS 8 หลัก

115

จำนวนนักเรียน

1072630290

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 2 11 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
รวม อนุบาล 15 8 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 1 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 9 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 36 92 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 71 44 115 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทุ่งเข็น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย THANAKRIT SIRIMETHEEKUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง TIPPAVAN KHAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย YUTTANA PUNTHUNEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง SOMPORN SUMRANPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง KANJANA HOMGUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง Sujinna Cneansoung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง hutchaya suwandee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย Ratchanai Thaitawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย Kowit Saengsawang ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง Picha Arunseangsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย Auttachai Pansuk เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย Prapan Phonoyngam ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.05
ภาษาอังกฤษ 35.39
คณิตศาสตร์ 46.84
วิทยาศาสตร์ 41.84
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.07
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.17
ภาษาอังกฤษ 27.62
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 44.76
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.24
ภาษาอังกฤษ 42.21
คณิตศาสตร์ 42.35
วิทยาศาสตร์ 36.59
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.03
ภาษาอังกฤษ 35.50
คณิตศาสตร์ 45.50
วิทยาศาสตร์ 40.15
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.11
ภาษาอังกฤษ 30.18
คณิตศาสตร์ 32.86
วิทยาศาสตร์ 33.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 7 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งเข็น
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งเข็น

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งเข็น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด