ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630289

รหัส Obec 6 หลัก

33

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020036

รหัส SMIS 8 หลัก

612

จำนวนนักเรียน

1072630289

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 4 7 1
อนุบาล 1 25 20 45 2
อนุบาล 2 20 27 47 2
รวม อนุบาล 48 51 99 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 41 63 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 28 50 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 23 16 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 31 34 65 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 32 59 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 37 28 65 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 162 179 341 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 25 60 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 24 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 25 58 2
รวมทั้งหมด 98 74 172 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 308 304 612 23

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทุ่งคอก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง AREE PHANGVARIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำเริง สุวาท ชาย Samroeng Suwat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง Pakamas Homkrajui ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง NUANSRI NGAMSUB ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง SUNAN PRAKOPSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย SUTHEP DUANGTOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง RACHAYA VIPANURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง YUPA KITSONGSERMKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง SAYUN JAISUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย WICHAI THIPPHANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย KUMNUENG SAINGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง NONGLUK SANGDIS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง NANTHAPORN SAWADEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง Sudarat SeeSing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง WATCHARAPORN PHOOMKHAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง Supaporn Pirommeuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง Patcharee Nakphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง Wimonrat Wongkanha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง Sawittree Tubtim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย Kriangkai Mora ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง JARUNEE SRIONDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย Pipak Jompong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง Natthaphat changpho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง Chonticha suntakit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย Praphas Hlukpech ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง Pakawan Punphueng ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง Bunpitak Tovichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง ้Hathairat Loha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง Suwannee Chuechamluang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประไพ อุดมผล หญิง PRAPAI UDOMPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง PATHMAPORN THONGKAO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง Nanthawan Suksomkit เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย Kraiwut Lamtal ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.54
ภาษาอังกฤษ 33.82
คณิตศาสตร์ 39.73
วิทยาศาสตร์ 44.59
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.28
ภาษาอังกฤษ 26.70
คณิตศาสตร์ 35.68
วิทยาศาสตร์ 39.54
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.46
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 33.03
วิทยาศาสตร์ 36.77
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.17
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 30.65
วิทยาศาสตร์ 38.59
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.05
ภาษาอังกฤษ 27.30
คณิตศาสตร์ 27.27
วิทยาศาสตร์ 36.01

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.65
ภาษาอังกฤษ 28.46
คณิตศาสตร์ 24.82
วิทยาศาสตร์ 33.46
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.91
ภาษาอังกฤษ 28.55
คณิตศาสตร์ 23.66
วิทยาศาสตร์ 31.32
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.58
ภาษาอังกฤษ 24.14
คณิตศาสตร์ 25.77
วิทยาศาสตร์ 37.86
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.27
ภาษาอังกฤษ 27.02
คณิตศาสตร์ 22.37
วิทยาศาสตร์ 31.62

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 3,108,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 187,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 431,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 4,990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 618,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 1,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,371,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 38 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 599,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 418,418ค,418ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 1,975,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 25
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 26
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 27
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 28
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 29
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 30
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 31
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 32
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งคอก
ลำดับที่ 33
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งคอก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งคอก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด