ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630296

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020035

รหัส SMIS 8 หลัก

56

จำนวนนักเรียน

1072630296

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 19 39 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 29 27 56 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย Siri Thaitavee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง Supaluck Chimwaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง Aujjima Petch-in ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย PHONLAPHAT PECHARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง Buntiva Wongsua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย Polapat hongrak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.00
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 63.33
วิทยาศาสตร์ 42.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.25
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 43.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.06
ภาษาอังกฤษ 43.75
คณิตศาสตร์ 56.25
วิทยาศาสตร์ 56.63
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 68.58
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 49.17
วิทยาศาสตร์ 49.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.63
ภาษาอังกฤษ 43.75
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 45.06

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 8 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 196,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 66,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองวัลย์เปรียง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองวัลย์เปรียง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด