ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630281

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020033

รหัส SMIS 8 หลัก

43

จำนวนนักเรียน

1072630281

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 4 8 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 17 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 18 25 43 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง SOMPORN SANGKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง TIPAWAN SOMBUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง Onnicha Phothong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง SAMNAO KAMOLSAJJA ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง Wanlee Srikaewmueang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย Samruan Phiwbang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง Jutarat Roopkomsan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.00
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 40.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.75
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 52.50
วิทยาศาสตร์ 45.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.56
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 30.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.81
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 37.75
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.45
ภาษาอังกฤษ 39.50
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 34.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 1000 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกงูเห่า
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกงูเห่า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกงูเห่า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด