ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630292

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020031

รหัส SMIS 8 หลัก

140

จำนวนนักเรียน

1072630292

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 7 20 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
รวม อนุบาล 19 15 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 15 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 56 106 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 69 71 140 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดดอนมะนาว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง BOONRAUN DECHAWICHITLE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง PRANEE TUNTIWISANKAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง PRANEE KARDKARNKLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง NIPA PHOTANOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง PRAPIM BUA - IM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง LUGKHANA JAITHIANGKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย SUCHAT YUANGTIP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง WARAPHORN PANPHET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย ANUCHA SAENGIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย Thongchai Choosrisuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร จุติ หญิง SUPAPHORN JUTI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง Achareeya Pengboon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง Charinrat Satthaphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.07
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 51.00
วิทยาศาสตร์ 44.27
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.91
ภาษาอังกฤษ 28.80
คณิตศาสตร์ 48.48
วิทยาศาสตร์ 41.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.29
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 36.07
วิทยาศาสตร์ 44.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.40
ภาษาอังกฤษ 34.04
คณิตศาสตร์ 37.31
วิทยาศาสตร์ 43.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.23
ภาษาอังกฤษ 27.97
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 40.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 870,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,777,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 864,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะนาว
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนมะนาว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนมะนาว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด