ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630291

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020030

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1072630291

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 14 11 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 57 112 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 69 68 137 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย Nukool Rammit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง Somtawin Chiengyo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง Tatiyaporn Klaisubun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง AREE PATHOMMEECHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง OIY KAEWSAIHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย Surat Thammakudduk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง Wannisa Chomamuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย Jarun Ngoendamrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง Namfon Praphatmonthian ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวี เงินดำรง หญิง Orawi Ngoendamrong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง Butsayamat Somaem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย Nattawut tankham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง Kittiya Thongchue ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง Benjawan Wongubon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.74
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.74
ภาษาอังกฤษ 35.92
คณิตศาสตร์ 32.89
วิทยาศาสตร์ 41.61
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.53
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.34
ภาษาอังกฤษ 34.53
คณิตศาสตร์ 38.44
วิทยาศาสตร์ 45.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.06
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 35.60
วิทยาศาสตร์ 39.42
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.58
ภาษาอังกฤษ 40.28
คณิตศาสตร์ 46.67
วิทยาศาสตร์ 43.72
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.89
ภาษาอังกฤษ 26.14
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 39.84

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 21 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 590,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 189 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีเฉลิมเขต
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,090,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรีเฉลิมเขต

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรีเฉลิมเขต

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด