ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630074

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020029

รหัส SMIS 8 หลัก

121

จำนวนนักเรียน

1072630074

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 8 16 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
รวม อนุบาล 14 16 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 2 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 51 40 91 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 65 56 121 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่ากุ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย Chairat Ngoennurdi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย TITIPONG TITIWAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง praewpan fakngoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง SURIYA SRICHOMPOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย ANUCHA PHAKHAO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง paweena pimyai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย SORAWIT WONGSAHATAKULCHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง Kobkul Numahan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง Kanjana Kaewkieaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง Ratanaporn Teidacha ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง Sununta Khawto ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง Tapanee Seenamngorn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.14
ภาษาอังกฤษ 32.86
คณิตศาสตร์ 39.29
วิทยาศาสตร์ 38.79
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.50
ภาษาอังกฤษ 34.50
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 45.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.95
ภาษาอังกฤษ 22.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 34.70
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.08
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 30.90
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.22
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 26.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 583,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 506,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 29,176.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ากุ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ากุ่ม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ากุ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด