ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630073

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020028

รหัส SMIS 8 หลัก

70

จำนวนนักเรียน

1072630073

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 3 9 1
อนุบาล 2 6 3 9 1
รวม อนุบาล 12 6 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 24 52 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 40 30 70 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านกรวด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง BONGKOCHCHANOK KULCHANACHAO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง Watcharaporn Suksomwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง BANCHONG YANGKRATOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง Porawee Janokul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง NAMPHUNG CHAMCHOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง Numaoy Onngoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง Rapatsorn Muangdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย Thanaphon Phaewong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง Roongratree Martsipong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.67
ภาษาอังกฤษ 36.67
คณิตศาสตร์ 50.83
วิทยาศาสตร์ 47.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 36.83
คณิตศาสตร์ 57.67
วิทยาศาสตร์ 51.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.47
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 47.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.25
ภาษาอังกฤษ 34.50
คณิตศาสตร์ 54.00
วิทยาศาสตร์ 40.10
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.16
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 44.38
วิทยาศาสตร์ 42.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 536 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 138,793.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 11 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 11 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 459 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 8 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านกรวด
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านกรวด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านกรวด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด