ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630070

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020026

รหัส SMIS 8 หลัก

178

จำนวนนักเรียน

1072630070

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 11 6 17 1
รวม อนุบาล 13 10 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 12 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 12 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 61 108 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 9 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 1 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
รวมทั้งหมด 26 21 47 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 86 92 178 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสระด่าน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย SANYA CHAMCHOY ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย kanawad suttiprapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง ANGKANA NAKTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง MAYURACHAT POOLTANSAWAD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง woramon charoensri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง BENJA DUANGINPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย WATTANA MUANGARAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง NUTCHAREE JANTAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง SALUNRAD MANEEWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วีรนุช สอดสี หญิง weeranoot sodsee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง Wimolpha khaisaengthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง WIJITTRA INMANEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง khunthana Sriboonpang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง Phimolpan Nakchay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง SUPHATTRA MALIONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย VIROAD ARWAD อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.64
ภาษาอังกฤษ 28.84
คณิตศาสตร์ 38.21
วิทยาศาสตร์ 43.70
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.82
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 38.64
วิทยาศาสตร์ 43.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.83
ภาษาอังกฤษ 25.12
คณิตศาสตร์ 34.76
วิทยาศาสตร์ 35.81
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.16
ภาษาอังกฤษ 29.46
คณิตศาสตร์ 30.65
วิทยาศาสตร์ 37.91
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 30.57

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.13
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.93
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 29.60
วิทยาศาสตร์ 33.07
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.00
ภาษาอังกฤษ 24.94
คณิตศาสตร์ 21.18
วิทยาศาสตร์ 31.88
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.55
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 26.60
วิทยาศาสตร์ 34.10
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.14
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 21.14
วิทยาศาสตร์ 29.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 22,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 60 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 112,805.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,988,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 13
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 89,798.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระด่าน
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,115,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระด่าน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระด่าน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด