ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630084

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020023

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1072630084

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 7 8 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 5 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 38 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 46 83 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย Prayein Soonthornwipat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง Boonchoo Wongtakham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย Manoon Jamjang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย Lamai Panwai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง Pranee Panwai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย Chanthana Srihapak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง Wiranphat Thongngam อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย Kampanat Pueangprasoet อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง Supaporn Suktongdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.55
ภาษาอังกฤษ 33.64
คณิตศาสตร์ 42.73
วิทยาศาสตร์ 47.09
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.43
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 37.86
วิทยาศาสตร์ 40.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.72
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 37.22
วิทยาศาสตร์ 36.39
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.50
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 38.44
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.89
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 34.44
วิทยาศาสตร์ 31.39

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 342 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 470 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยม้าลอย
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยม้าลอย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยม้าลอย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด