ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630091

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020022

รหัส SMIS 8 หลัก

31

จำนวนนักเรียน

1072630091

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 1 3 1
อนุบาล 1 0 2 2 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 3 6 9 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 0 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 7 22 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 18 13 31 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนกลาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง Nutkita Theepala ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง Pornticha Phontaweesap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง Tubtim Malakam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย Naled Laoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง ์Nusorn Chomngam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย Aryut Pengpun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง Chonthicha kancharee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย Kriangsak Kolakul ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.00
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 30.50
วิทยาศาสตร์ 36.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.71
ภาษาอังกฤษ 23.21
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 39.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.25
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 38.00
วิทยาศาสตร์ 29.30
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.38
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 29.94
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.45
ภาษาอังกฤษ 21.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 23.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนกลาง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,066,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนกลาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด