ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630090

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020021

รหัส SMIS 8 หลัก

49

จำนวนนักเรียน

1072630090

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 1
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 3 8 11 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 23 15 38 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 23 49 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหัวเขา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทัด พลเสน ชาย SUTHAD PHONSEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง KATWARANG RATTANAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง DARIN PATISONTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภา หอมชื่น หญิง WIPA HOMCHEUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง KANITTA SOMJAIPENG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย Rungroht Seebunpeng นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง Kanyarat Notchuenpan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง Sudarut Chawwangyen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.07
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.57
ภาษาอังกฤษ 37.14
คณิตศาสตร์ 37.86
วิทยาศาสตร์ 39.57
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 30.10
ภาษาอังกฤษ 22.00
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 30.40
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.50
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 31.83
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.79
ภาษาอังกฤษ 20.42
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 26.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 530.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 17,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวเขา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวเขา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวเขา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด