ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630089

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020020

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1072630089

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 0 1 1
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
รวม อนุบาล 3 2 5 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 40 78 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 10 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
รวมทั้งหมด 23 22 45 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 64 64 128 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย TANONG KAEWKHIEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย SOOPHAKARN BOONCHUAY นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง Narumol Bongpookiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง Prakaidao Chumpubang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง Kwanruetai Chanrueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง WASANA KAEWKHIEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย PREECHA KOWLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย Winai Diparnkeaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง Sukitta Khunphrom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย Natchanon Kongyu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง Monsicha Treetunya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นคร คำพล ชาย Nakhon Khumpol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง Patcharida jamjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง Prilin Mangkung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย TUTPOOM KONGWICHIAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง Nisakorn Pethdamdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง Kansiree Jeenkee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.37
ภาษาอังกฤษ 29.87
คณิตศาสตร์ 31.84
วิทยาศาสตร์ 34.84
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.89
ภาษาอังกฤษ 26.84
คณิตศาสตร์ 29.21
วิทยาศาสตร์ 39.66
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.41
ภาษาอังกฤษ 24.42
คณิตศาสตร์ 29.62
วิทยาศาสตร์ 32.96
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.66
ภาษาอังกฤษ 31.14
คณิตศาสตร์ 22.73
วิทยาศาสตร์ 33.45
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.41
ภาษาอังกฤษ 30.43
คณิตศาสตร์ 25.86
วิทยาศาสตร์ 29.53

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.89
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.33
ภาษาอังกฤษ 23.56
คณิตศาสตร์ 19.64
วิทยาศาสตร์ 28.89
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.67
ภาษาอังกฤษ 28.22
คณิตศาสตร์ 18.44
วิทยาศาสตร์ 30.22
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.04
ภาษาอังกฤษ 23.91
คณิตศาสตร์ 21.39
วิทยาศาสตร์ 33.83
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.73
ภาษาอังกฤษ 31.60
คณิตศาสตร์ 18.40
วิทยาศาสตร์ 32.10

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 395,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 4,020,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 39,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 195,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 13
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 28 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 14
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ลำดับที่ 17
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด