ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630088

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020019

รหัส SMIS 8 หลัก

40

จำนวนนักเรียน

1072630088

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 1 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 12 40 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 28 12 40 6

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองสลัดได

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย RONNACHAI THIPUTAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง MALAI JEWCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง AMPAI TIEMCHAYPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง BUALIEW SUPPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง Sureerat Phonlasan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย KHACHONSAK RAKCHAT ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง NUTDAPORN CHUSRIJAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.00
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 22.08
วิทยาศาสตร์ 35.33
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.75
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 31.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
ภาษาอังกฤษ 24.04
คณิตศาสตร์ 35.77
วิทยาศาสตร์ 37.46
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.16
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 21.36
วิทยาศาสตร์ 31.55
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.44
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 28.13
วิทยาศาสตร์ 23.19

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,645,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 175,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสลัดได
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสลัดได

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสลัดได

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด