ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630087

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020018

รหัส SMIS 8 หลัก

88

จำนวนนักเรียน

1072630087

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 0 1 1
อนุบาล 1 5 1 6 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 7 4 11 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 31 77 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 53 35 88 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านยมเบือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง KANIDA PAKEPIANGCHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง BOONAUE KOWLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง SUTHAD CHORAWEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง LAMAIPORN DAOWRUENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง CHABA DOKPUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง BENJAWAN KAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล คำดี ชาย Auttapon Khamdee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.46
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.54
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 38.85
วิทยาศาสตร์ 45.65
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.11
ภาษาอังกฤษ 23.57
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 42.29
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.11
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 29.06
วิทยาศาสตร์ 38.28
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.92
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 25.77
วิทยาศาสตร์ 36.46
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.46
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 31.96

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 254,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 750 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 21,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,752,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านยมเบือ
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยมเบือ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านยมเบือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด