ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630086

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020017

รหัส SMIS 8 หลัก

214

จำนวนนักเรียน

1072630086

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 6 3 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 15 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 18 42 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 21 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 18 41 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 13 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 110 95 205 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 116 98 214 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสระกระโจม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย KITSANA PYERAHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง NONGYAO CHAMCHOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง SANGTONG SRIWIPATKRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง BUDSABRA MANCHOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย SURIN SRIBOONPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง CARAKET GAEDSOMBUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง Maliwan Sordsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง Radda Pynpecth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง Waraporn Khumsamer ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง jutamas wichaiwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง Worawan Tonglim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย NOPAWIT RAMSANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง phetcharat phimtong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.77
ภาษาอังกฤษ 44.52
คณิตศาสตร์ 38.62
วิทยาศาสตร์ 35.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.30
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 39.30
วิทยาศาสตร์ 38.14
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.63
ภาษาอังกฤษ 35.23
คณิตศาสตร์ 31.82
วิทยาศาสตร์ 37.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.27
ภาษาอังกฤษ 39.42
คณิตศาสตร์ 33.06
วิทยาศาสตร์ 39.90
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.52
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 32.92
วิทยาศาสตร์ 32.06

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,288.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 1,440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 100 เมตร
ยาว 110 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระกระโจม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระกระโจม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระกระโจม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด