ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630071

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020016

รหัส SMIS 8 หลัก

80

จำนวนนักเรียน

1072630071

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 0 7 1
อนุบาล 1 5 1 6 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 15 7 22 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 27 58 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 46 34 80 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง TORNPATSA SINPAKONKUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง Kasama Theantongkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย PAYAP THEPPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง Sutasinee Phansomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง Metinee Sooksom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย rawiwat chankhonkaen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย Pitchai Thongnavarat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 22.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 26.50
ภาษาอังกฤษ 20.63
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 32.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 29.22
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30.63
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 35.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.94
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 25.56
วิทยาศาสตร์ 28.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 50.20
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.25
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 44.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 155,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ตุ่ม-โอ่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองฝ้าย
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองฝ้าย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองฝ้าย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด