ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630093

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020015

รหัส SMIS 8 หลัก

196

จำนวนนักเรียน

1072630093

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 12 6 18 1
รวม อนุบาล 18 11 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 6 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 51 112 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 3 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 16 26 1
รวมทั้งหมด 31 24 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 110 86 196 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองแจง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย SOMPONG SOMJAIPENG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง Suphannaphon Saleephol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง ่Jiraporn Parnsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง Rassameekhae Kitprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง PIYAPORN JAMJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู สอดสี ชาย BOONCHU SODSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย KASEM KOMGDANPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง BOONJIRA PUTTIWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง A-PORN SAMANAWATTAMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย MEECHAOW PUTTIWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย CHATCHAI PHENGPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สอดสี หญิง NITTAYA SODSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย VISAN HANPHUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย KUMTHORN KATKAVE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลอ รักษี ชาย CHALOR RUXSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง PATTANAN NOMRAWEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง SAISAMON WONGJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง Duenpen Kaiha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง Lalita Suwankong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง Nantaporn Plaiyrahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.50
ภาษาอังกฤษ 36.04
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 42.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.01
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.86
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 40.83
วิทยาศาสตร์ 42.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.14
ภาษาอังกฤษ 29.35
คณิตศาสตร์ 33.48
วิทยาศาสตร์ 35.48
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.23
ภาษาอังกฤษ 30.16
คณิตศาสตร์ 33.71
วิทยาศาสตร์ 37.81
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.08
ภาษาอังกฤษ 32.10
คณิตศาสตร์ 30.20
วิทยาศาสตร์ 33.10

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.53
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.67
ภาษาอังกฤษ 24.27
คณิตศาสตร์ 27.31
วิทยาศาสตร์ 28.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.57
ภาษาอังกฤษ 25.71
คณิตศาสตร์ 20.57
วิทยาศาสตร์ 33.43
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.38
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 38.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.83
ภาษาอังกฤษ 27.67
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 32.79

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 238,995.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 203,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 375,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 383,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,012,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 12 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 909,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 2,912,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองแจง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองแจง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองแจง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด