ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630069

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020013

รหัส SMIS 8 หลัก

141

จำนวนนักเรียน

1072630069

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
รวม อนุบาล 10 13 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 39 86 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
รวมทั้งหมด 21 11 32 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 78 63 141 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย SOMCHAI KESORNSUKHON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง Sukkanya Choowong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง PANISTA RIENTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง KUNNIKA SUNGKHAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง KHWANDAW RUNGVARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย VUTTICHAI INONNONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง NIPA Chanawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง ROONGNAPA MEKAKAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง NAREERAT MUADPADMA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง BOONTRAREKER DANGDEE ครู ชำนาญงาน ปริญญาโท
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง somrak pankong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย ์Natthapong Tunwattananusorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง Pisamai Kitcharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง Namfon Singjaichuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง Sineenart Meedee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง Angkana Klaykrasae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย Chan Sukluck ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พยุง ละมูลมี ชาย Payung Lamoonmee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง NAMPUENG PEWONDEE ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง Arisara Somjaipeng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง Sunsanee Sungpetch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง WASANA SURIYA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.00
ภาษาอังกฤษ 30.94
คณิตศาสตร์ 32.81
วิทยาศาสตร์ 46.59
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.60
ภาษาอังกฤษ 28.81
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 37.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.99
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 28.06
วิทยาศาสตร์ 40.47
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.84
ภาษาอังกฤษ 34.46
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 33.68
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.10
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 31.07
วิทยาศาสตร์ 30.84

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.29
ภาษาอังกฤษ 28.14
คณิตศาสตร์ 26.29
วิทยาศาสตร์ 30.43
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.45
ภาษาอังกฤษ 29.27
คณิตศาสตร์ 22.91
วิทยาศาสตร์ 26.91
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.38
ภาษาอังกฤษ 26.62
คณิตศาสตร์ 21.23
วิทยาศาสตร์ 36.46
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.67
ภาษาอังกฤษ 28.80
คณิตศาสตร์ 23.47
วิทยาศาสตร์ 30.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 4,031,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 598,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 38 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 104,701.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,660,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 371,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 20 หน่วย
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 24 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 233,426.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 391,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 179 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 27 เมตร
ยาว 36 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,561,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 37,142.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 487,316.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 351 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิกรากข่า
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิกรากข่า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิกรากข่า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด