ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630076

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020012

รหัส SMIS 8 หลัก

97

จำนวนนักเรียน

1072630076

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 15 12 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 36 34 70 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 51 46 97 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดชีธาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย WITTAYA PACHARASAKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง Natthakitta Thaiwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย Worawut Kaew-rueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง RAWEEWAN RUANGWISET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง MANUS INLAMOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง JIRAPA PUROMKARNJANASAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง Pimkamon Chatmontree ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง SUNATTHA BUNNARAPHITHAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย Audom Parwong อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง Nalinee Phonuch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง Kanchana DoKKatin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย VORASAK MAPLAI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง Phanita Saijumreon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง Tapanee Tansakul ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.56
ภาษาอังกฤษ 51.39
คณิตศาสตร์ 46.67
วิทยาศาสตร์ 45.22
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.57
ภาษาอังกฤษ 36.79
คณิตศาสตร์ 42.86
วิทยาศาสตร์ 43.07
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.78
ภาษาอังกฤษ 45.50
คณิตศาสตร์ 52.00
วิทยาศาสตร์ 50.35
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.57
ภาษาอังกฤษ 40.91
คณิตศาสตร์ 38.64
วิทยาศาสตร์ 37.05
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
ภาษาอังกฤษ 35.91
คณิตศาสตร์ 39.09
วิทยาศาสตร์ 42.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 173,360.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 19 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 2,999,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 8 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 459,210.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 58,560.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดชีธาราม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 58,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชีธาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดชีธาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด