ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630092

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020010

รหัส SMIS 8 หลัก

138

จำนวนนักเรียน

1072630092

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
รวม อนุบาล 13 12 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 5 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 36 68 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
รวมทั้งหมด 30 15 45 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 63 138 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองสานแตร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย chiwakant saynut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย SUPAT SUKASAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย ABSAK PHLUKSACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง PARENA SHANGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง WARUNEE JURJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย WANCHAI PAKDEEWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง PRANEE CHANCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิสากร คุณโท หญิง NISAKORN KHUNTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง CHUTIKHAN PAKDEEWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง Sitaporn Pimphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง PRANEE HVANGHOU ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง KITTIYA PENGPHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย Apinan Klomkliang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง Supawadi Rawangngan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง Ketesara Thanamethakorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย Wonraphon Phumchak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง kanokwan chadphanin เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง Saart Chatphanain นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.54
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 34.62
วิทยาศาสตร์ 39.35
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30.56
ภาษาอังกฤษ 21.39
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 30.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.38
ภาษาอังกฤษ 29.44
คณิตศาสตร์ 31.39
วิทยาศาสตร์ 40.89
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.63
ภาษาอังกฤษ 29.21
คณิตศาสตร์ 26.05
วิทยาศาสตร์ 32.08
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 30.29
ภาษาอังกฤษ 20.19
คณิตศาสตร์ 20.38
วิทยาศาสตร์ 28.08

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.18
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.45
ภาษาอังกฤษ 24.36
คณิตศาสตร์ 22.98
วิทยาศาสตร์ 30.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.80
ภาษาอังกฤษ 26.40
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 30.80
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.15
ภาษาอังกฤษ 24.77
คณิตศาสตร์ 22.15
วิทยาศาสตร์ 33.08
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.33
ภาษาอังกฤษ 23.67
คณิตศาสตร์ 12.67
วิทยาศาสตร์ 27.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 250 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,234,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองสานแตร
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,292,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสานแตร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองสานแตร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด