ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630082

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020009

รหัส SMIS 8 หลัก

55

จำนวนนักเรียน

1072630082

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 0 2 1
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 8 2 10 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 21 45 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 32 23 55 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองแขม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย PRAJOUB SUNGKHAWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง Anantaya Kalapakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง MrsUthaiwan Hongsawadee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง SOMPONG SANGCHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง PORNPIMON BOONCHAMCHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง THANYANAN THONGPILA ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย Chutthai Ruckchat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.17
ภาษาอังกฤษ 39.38
คณิตศาสตร์ 40.83
วิทยาศาสตร์ 44.79
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.36
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 41.43
วิทยาศาสตร์ 38.07
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.86
ภาษาอังกฤษ 30.25
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 36.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.75
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 43.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.56
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 36.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 60 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 321,730.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 339 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 44 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 530,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 510,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 700 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 700 หน่วย
ความจุ 700 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 119,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 360 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองแขม
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 52,925.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองแขม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองแขม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด