ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630081

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020008

รหัส SMIS 8 หลัก

98

จำนวนนักเรียน

1072630081

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 2 7 1
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 15 9 24 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 34 74 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 43 98 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบ่อสำราญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย NIYOM POTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง BANGON SANYAKHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง WANPEN PHUANGKHAO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย Phanuwat Chanchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย Tiwa Didkrajam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง Anongnat Romposhe ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง Jutamas Phatcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย Pulsak Sritammarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย Sornram Kerdsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง Jintana Chomamuang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย Nirun Longwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย Santipap Yonglaoyoong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง Sirayakorn Peadee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.88
ภาษาอังกฤษ 29.53
คณิตศาสตร์ 44.38
วิทยาศาสตร์ 44.69
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.41
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.35
ภาษาอังกฤษ 24.41
คณิตศาสตร์ 34.71
วิทยาศาสตร์ 32.26
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.59
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.36
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 31.77
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.59
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 33.52

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 387,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 11 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,005,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อสำราญ
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบ่อสำราญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบ่อสำราญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด