ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630080

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020007

รหัส SMIS 8 หลัก

75

จำนวนนักเรียน

1072630080

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 4 7 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 7 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 30 64 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 38 37 75 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสระหลวง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย Chitsanupong Jantarat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง Kusumaporn Komdech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง Jutatip Changpeauk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง CHANPEN PREUKSACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง KULAWAN MAKMAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง DUANGKHAE PLAILAHARN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย Chart WSontinen ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง Srisuda Uttamang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง Kanockan Deepankaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง Sawitree Playlahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง Pimtipa Promsuri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.67
ภาษาอังกฤษ 28.89
คณิตศาสตร์ 42.22
วิทยาศาสตร์ 43.11
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.25
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 56.67
วิทยาศาสตร์ 52.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.88
ภาษาอังกฤษ 20.00
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 56.63
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.82
ภาษาอังกฤษ 30.36
คณิตศาสตร์ 49.29
วิทยาศาสตร์ 43.79
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.08
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 37.71

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 2,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,378,965.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 2,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 5,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 5,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระหลวง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระหลวง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระหลวง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด