ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630079

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020006

รหัส SMIS 8 หลัก

107

จำนวนนักเรียน

1072630079

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 8 17 1
อนุบาล 2 3 9 12 1
รวม อนุบาล 12 17 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 3 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 39 78 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 51 56 107 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทะเลบก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย SUNGWIAN MANEEWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง Kanchanut Meedee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง CHULEERAT PUNCHAROERN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัตนา ธาดา หญิง RATTANA THADA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง usanee charitpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง SUCHIN SOOKRAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง ANCHALEE HIRUNON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง KRITIMA SUDSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย TAVEESAK SRIHAPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง WANPEN KOTCHAGAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย Chettha Pianrasri ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง Chatchaya Ningnoi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง Maythinee Jitjaitrong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง Kanokporn Sangkhawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.76
ภาษาอังกฤษ 41.74
คณิตศาสตร์ 43.64
วิทยาศาสตร์ 46.97
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.33
ภาษาอังกฤษ 33.57
คณิตศาสตร์ 38.81
วิทยาศาสตร์ 43.24
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.65
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 38.12
วิทยาศาสตร์ 43.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.43
ภาษาอังกฤษ 37.39
คณิตศาสตร์ 41.14
วิทยาศาสตร์ 42.14
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.28
ภาษาอังกฤษ 29.44
คณิตศาสตร์ 30.56
วิทยาศาสตร์ 34.28

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 11,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 60,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 5
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 14,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,069,306.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทะเลบก
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 16 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทะเลบก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทะเลบก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด