ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630085

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020005

รหัส SMIS 8 หลัก

95

จำนวนนักเรียน

1072630085

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 10 8 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 9 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 30 77 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 57 38 95 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองหลอด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมปอง สุภาภา ชาย Sompong Subhabha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง Phoonsri Srisakda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย SAMPHAN PHUMPHUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย Songpon Leabanlang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กันยา พลายมี หญิง KUNYA PLAIMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง WILAI INBUMRUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย Mongkon Chomsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง Supreeda promthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง Thanapon Phetwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย Seksan Uarun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง hathaichanok phoklin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.43
ภาษาอังกฤษ 28.04
คณิตศาสตร์ 48.21
วิทยาศาสตร์ 41.71
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.14
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 36.93
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.91
ภาษาอังกฤษ 28.44
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 42.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.34
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 39.94
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.77
ภาษาอังกฤษ 25.42
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 33.10

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 2,160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 130 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองหลอด
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหลอด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหลอด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด