ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630078

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020004

รหัส SMIS 8 หลัก

66

จำนวนนักเรียน

1072630078

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 2 2 1
อนุบาล 1 6 3 9 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 8 6 14 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 23 52 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 37 29 66 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย NOPPASIT CHAYCHAIPHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง BENJAWAN ANURUKJUNTRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย PANUWAT KLOMAU ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย Narong Osatheerakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง Natcha Chawbangngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย Practhaya Thongsuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย JARIN KUMAROON ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.69
ภาษาอังกฤษ 38.08
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 48.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.50
ภาษาอังกฤษ 30.17
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 45.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.79
ภาษาอังกฤษ 26.61
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 32.29
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.69
ภาษาอังกฤษ 28.44
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 35.22
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.73
ภาษาอังกฤษ 26.96
คณิตศาสตร์ 35.71
วิทยาศาสตร์ 38.34

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 240 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 297 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 312 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 11 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2499
งบประมาณ 286,388.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 576 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎรบำรุง
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 35 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎรบำรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎรบำรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด