ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630067

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020003

รหัส SMIS 8 หลัก

79

จำนวนนักเรียน

1072630067

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 13 11 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 25 55 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 36 79 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย KAJIT THONGPHET ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย ADUN JANJANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง SUTHIN TAPPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง INGON OBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง Anocha Tonkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย Kamonsak narajun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง siriphan phayraharn ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง Anisa Chopayom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา มาโต หญิง Phanida Mato ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.85
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.62
ภาษาอังกฤษ 45.96
คณิตศาสตร์ 34.62
วิทยาศาสตร์ 43.65
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.17
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 36.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.85
ภาษาอังกฤษ 55.00
คณิตศาสตร์ 44.50
วิทยาศาสตร์ 50.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.48
ภาษาอังกฤษ 42.66
คณิตศาสตร์ 37.19
วิทยาศาสตร์ 44.91
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.28
ภาษาอังกฤษ 31.88
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 35.72

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 92,210.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 38,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระศรีเจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระศรีเจริญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระศรีเจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด