ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630066

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020002

รหัส SMIS 8 หลัก

169

จำนวนนักเรียน

1072630066

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 8 14 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 3 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 44 97 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
รวมทั้งหมด 31 19 50 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 92 77 169 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนเรศ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย PRASIT SAPPRASERT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง Thanaporn Julsukhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง KAMONWAN KATEKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย Karunnapak Karapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย Kiattisak Supankam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง Sopa Koedsomnuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง Jirawan Suphanwiwat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง TANYA jamjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง Janya Onsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง Pornpan Chansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง Thitikan Choksuknirundon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ อุดม ชาย JARUN UDOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภา ทองงาม หญิง JIRAPA THONGGRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง SASIWIMOL THANYONGTHATCHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ อาวาส ชาย Weera Awas นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย Nattapon Boonsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย Sarawoot Panmart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง Supaluk Fiengtip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.59
ภาษาอังกฤษ 32.69
คณิตศาสตร์ 32.59
วิทยาศาสตร์ 39.26
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.56
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.79
ภาษาอังกฤษ 27.26
คณิตศาสตร์ 28.81
วิทยาศาสตร์ 35.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.24
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 34.43
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.24
ภาษาอังกฤษ 31.20
คณิตศาสตร์ 36.40
วิทยาศาสตร์ 36.70
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.57
ภาษาอังกฤษ 28.67
คณิตศาสตร์ 30.16
วิทยาศาสตร์ 38.84

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.93
ภาษาอังกฤษ 26.93
คณิตศาสตร์ 26.61
วิทยาศาสตร์ 32.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.83
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 19.67
วิทยาศาสตร์ 34.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.50
ภาษาอังกฤษ 25.80
คณิตศาสตร์ 24.80
วิทยาศาสตร์ 30.40
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.79
ภาษาอังกฤษ 25.43
คณิตศาสตร์ 19.14
วิทยาศาสตร์ 27.96

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 134,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1000 หน่วย
ความจุ 1000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 46,760.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 3,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนเรศ
ลำดับที่ 18
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนเรศ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนเรศ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด