ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630065

รหัส Obec 6 หลัก

56

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020001

รหัส SMIS 8 หลัก

1,450

จำนวนนักเรียน

1072630065

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 73 63 136 5
อนุบาล 2 83 86 169 5
รวม อนุบาล 156 149 305 10
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 89 93 182 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 107 75 182 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 106 112 218 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 101 101 202 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 86 104 190 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 87 84 171 4
รวม ประถมศึกษาปีที่ 576 569 1,145 30
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 732 718 1,450 40

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง Chantima Uchasawad ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย RAPEE SRIWICHEAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง ITSARAPORN KIATKONGNON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง Kanyarat Rahotan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย Wachirawit Kaewta ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง NUCHNAREE SUKSAMRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง PUNJARONG JINTANAPRASER ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย SAMAK THEPSATIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง NAMTIP PIASIRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง RENU RATCHATABOWORNTUD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรยง มากสอน ชาย BUNYONG MAKSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง SUREEPORN SOOKCHUAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง LAEID SATUPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง NONGLUCK AUYSOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง ROONGRUANG TADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง DUANGDOW YUYOENYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย SOMSAK HIRUNON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง NIPA TEABCHAIPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง CHANTANA KANKUMPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง TARINEE PHUKYOO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง Duangta Buaim ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง Janejira plailaharn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง KANCHANA KANRAPUKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง Pensri Jampeeruang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง Thanchanok Niamtaeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง Somusa Suksirisak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง Nantiya Phanmart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย Pathomphong Prueksachat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง SUPARUL CHUMPASUK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง Somjai Thanajirapat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง Hattaya Srihera ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง Jamlong Phancharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง Kanchana kumtes ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย NATTAKIT PEDCHAREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง WONGMANEE BONGCHOMPHO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง Sulucksana Jusomjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง ์Nattiya Roongrueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง Benchaporn Doktakhien ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง Amorntip Kounwilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง Jitlada Meepohen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง Nittaya Pakawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย Sutap Ketnaum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง Kittiya Ngeesantia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย Jennarong Takhro ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย WARAPHAN TIMTHONG ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย Chaowalit Phosuwan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง Benjamas Into ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง Chonticha Junin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง gelmane garaged ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง Ruttikal Ruengthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง MAYTINEE MAKSON ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย Panitan Pompim ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง Patcharapan Puengnin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง Benja Klaithong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง Apapirads Malaythong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย Nutapon Phangphan บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.57
ภาษาอังกฤษ 43.37
คณิตศาสตร์ 50.71
วิทยาศาสตร์ 44.56
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.18
ภาษาอังกฤษ 30.05
คณิตศาสตร์ 48.98
วิทยาศาสตร์ 42.46
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.84
ภาษาอังกฤษ 39.84
คณิตศาสตร์ 41.36
วิทยาศาสตร์ 42.77
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.24
ภาษาอังกฤษ 40.97
คณิตศาสตร์ 47.44
วิทยาศาสตร์ 43.71
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.39
ภาษาอังกฤษ 37.93
คณิตศาสตร์ 38.18
วิทยาศาสตร์ 39.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 21
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2496
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 14,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 282,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,746,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2501
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 4,567,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 28 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด