ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ -
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย บรรยง มากสอน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ -
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย บ้านนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย จรัญ อุดม ชาย บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิราภา ทองงาม หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง บ้านนเรศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วีระ อาวาส ชาย บ้านนเรศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย บ้านนเรศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย วัดสระศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง วัดสระศรีเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พนิดา มาโต หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญงาน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย พยุง ละมูลมี ชาย บ้านหนองจิกรากข่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย วัดสระด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วีรนุช สอดสี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง วัดสระด่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย วัดสระด่าน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง บ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง บ้านหนองฝ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย บ้านหนองฝ้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง วัดบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง วัดบ้านกรวด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย วัดบ้านกรวด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย วัดท่ากุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง วัดท่ากุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง วัดท่ากุ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย วัดชีธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย วัดชีธาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย วัดชีธาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย วัดชีธาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง วัดชีธาราม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ ร.ต. สิรวิชญ์ ศิลป ชาย บ้านดงกะเชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว พรชนก เฉยพินิจ หญิง บ้านดงกะเชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุภา แจ่มวิมล หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุริยาพร ทับแสง หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด หญิง บ้านดงกะเชา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทวี ปิติรัตน์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกศินี พัฒน์ทอง หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการ -
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย วัดราษฎรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง วัดราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย บ้านทะเลบก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง บ้านทะเลบก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัตนา ธาดา หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย บ้านทะเลบก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง บ้านทะเลบก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย บ้านสระหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย บ้านสระหลวง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง บ้านสระหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย บ้านบ่อสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย บ้านบ่อสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย บ้านหนองแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง บ้านหนองแขม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง บ้านหนองแขม ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ภาษาไทย
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย บ้านหนองแขม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย บ้านโคกหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง บ้านโคกหม้อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง บ้านโคกหม้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย บ้านโคกหม้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย บ้านห้วยม้าลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมปอง สุภาภา ชาย วัดหนองหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง วัดหนองหลอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กันยา พลายมี หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย บ้านสระกระโจม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง บ้านสระกระโจม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง บ้านสระกระโจม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง บ้านยมเบือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อรรถพล คำดี ชาย บ้านยมเบือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย บ้านหนองสลัดได ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง บ้านหนองสลัดได ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย บ้านหนองสลัดได ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นคร คำพล ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุทัด พลเสน ชาย บ้านหัวเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิภา หอมชื่น หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านหัวเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง บ้านหัวเขา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง บ้านหัวเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง บ้านดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง บ้านดอนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย บ้านหนองสานแตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิสากร คุณโท หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย บ้านหนองสานแตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย บ้านหนองสานแตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย วัดหนองแจง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บุญชู สอดสี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นิตยา สอดสี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ชลอ รักษี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง วัดหนองแจง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง วัดหนองแจง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย อนุบาลวัดดงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย อนุบาลวัดดงตาล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย วัดท่าจัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง วัดท่าจัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย วัดท่าจัด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย วัดบางบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย วัดบางบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง วัดบางบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย วัดดอนสงวน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง วัดดอนสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง วัดดอนสงวน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง วัดดอนสงวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย วัดสองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมหวัง คมขำ ชาย วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง บ้านโคกงูเห่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย บ้านโคกงูเห่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย วัดหัวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สงัด บุญทศ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อัมพร แสงดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย เทพนม ปัตลา ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย บ้านประทุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย บ้านประทุนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วนิดา ภายใน หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย บ้านประทุนทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง บ้านประทุนทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดไผ่ขาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย วัดไผ่ขาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง วัดไผ่ขาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย วัดรางกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย วัดรางกร่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สุทิน แร่มี ชาย วัดรางกร่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง วัดรางกร่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย สำเภา รอดผุย ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิคม พุทธทัน ชาย วัดเนินพระปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง วัดทุ่งคอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สำเริง สุวาท ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประไพ อุดมผล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง วัดทุ่งคอก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย วัดทุ่งเข็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย วัดทุ่งเข็น ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย วัดทุ่งเข็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อรวี เงินดำรง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง วัดดอนมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุภาพร จุติ หญิง วัดดอนมะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง วัดดอนมะนาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง วัดดอนมะนาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย วัดเทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อรทัย ศรียา หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พงศกร เมฆฉาย ชาย บ้านบัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญแก้ว ขำปู่ หญิง บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกัญญา วงศ์หิรัญ หญิง บ้านบัวขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อนุชา นักพรานบุญ ชาย บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญเนตร สอนแก้ว หญิง บ้านบัวขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา ทองเชื้อ หญิง บ้านบัวขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย วัดหัวกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง วัดหัวกลับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง วัดหัวกลับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง วัดหัวกลับ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย วัดทับกระดาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปรีชา ภักดี ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง เอมอร ภักดี หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย วัดทับกระดาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง วัดทับกระดาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง วัดทับกระดาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง วัดทับกระดาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง วัดเวฬุวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย วัดเวฬุวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย วัดเวฬุวัน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย วัดเวฬุวัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย วัดหนองพันเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย วัดหนองพันเทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ -
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ -
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง วัดหนองพันเทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย วัดหนองพันเทา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย วัดหนองพันเทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง บ้านหัววัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย บ้านหัววัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย บ้านหัววัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านหัววัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง บ้านหัววัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย บ้านหนองเฝ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ หญิง บ้านหนองกระดี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อโรชา ทองแจ่ม หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อารยา แก้วบัวดี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญใจ ก้อนทองคำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภัทรพงษ์ อินสว่าง ชาย บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุจารี ขำกล่ำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นาฏนารี ดีเสมอ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นรินธา ใจตรง หญิง บ้านหนองกระดี่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อุบลวรรณ ปรีมาท หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไพฑูรย์ ปานอำพันธ์ ชาย บ้านหนองกระดี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทินกร หอมกุล ชาย บ้านดอนตำลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย บ้านดอนตำลึง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย บ้านดอนตำลึง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กัมพล ดีกาว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เกวลี บัวแดง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง บ้านสะพังกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง วัดเขาพนมนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย วัดเขาพนมนาง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย วัดเขาพนมนาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง วัดพรสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ออม ใจซื่อ ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย วัดพรสวรรค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอนก ชาติทอง ชาย วัดพรสวรรค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย บ้านหนองกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง บ้านหนองจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง บ้านหนองจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ -
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย สองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย สองพี่น้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย สองพี่น้อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สิริพร กันยายน หญิง สองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย วัดท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จิติภา บุตรโท หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง วัดท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สำเนา ธนากูล ชาย วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย วัดท่าข้าม ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง วัดท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย วัดท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนตรี จันทวาส ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย วัดไชยนาราษฎร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย บ้านโคก 7 ลูก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วารุณี ขำดี หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อำพร นิลดี ชาย บ้านโคก 7 ลูก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อมร กิ่งมณี ชาย วัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย วัดสำเภาทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย วัดสำเภาทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง วัดย่านซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง วัดย่านซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวิมล สุตโต หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย วัดบางสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง วัดบางสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ -
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย โยธิน ผานิจ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย นิคม นิรมาณ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย วัดไผ่โรงวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิราพร บุญครอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง นันทยา ใจตรง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศศิธร แตงโต หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ -
นาย อุเทณ การจุระ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง อารี ภูฆัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สลิล คำเรียง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย วัดปทุมสราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง วัดปทุมสราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง วัดปทุมสราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย วัดเขาพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย วัดเขาพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย วัดเขาพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย วัดเขาพระ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง วัดโคกสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย วัดโคกสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง วัดโคกสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง วัดโคกสำโรง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง วัดโคกสำโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิเชียร เหมลี ชาย วัดคอกวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ทนง ผ่องกัล ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาวดี อันทรินทร์ หญิง วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อานุภาพ สถลนันทน์ ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดคณฑี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เกษร เสสังงาม หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ราตรี พวงศรี หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วารีรัตน์ ดามาพงษ์ หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิตติมา แสนชา หญิง วัดคณฑี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รุจิอร โรจน์บุญถึง หญิง วัดคณฑี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อารีวัลย์ จำปานิล หญิง วัดยางยี่แส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรยา เคนผาพงศ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประภัสสร แจ้งโพธิ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุดใจ หมดทุกข์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อโนชา ขาวประเสริฐ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ หมดทุกข์ ชาย วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วาสนา ศิษย์ฤาษี หญิง วัดยางยี่แส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มนตรา แก้ววิชิต หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสนาะ สำแดงเดช ชาย วัดยางยี่แส ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ ชาย วัดหนองตาสาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประกอบ คงใจดี ชาย วัดหนองตาสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วารี อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปัทมา กาฬภักดี หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดวงสมร หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภณิดา ตะระวิสิทธิ์ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กุสุมา ประสิทธิ์ผล หญิง วัดหนองตาสาม ครู