ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย บรรยง มากสอน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย บ้านนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย จรัญ อุดม ชาย บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จิราภา ทองงาม หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง บ้านนเรศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วีระ อาวาส ชาย บ้านนเรศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย บ้านนเรศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย วัดสระศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง วัดสระศรีเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พนิดา มาโต หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญงาน บริหารการศึกษา
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย พยุง ละมูลมี ชาย บ้านหนองจิกรากข่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย วัดสระด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วีรนุช สอดสี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง วัดสระด่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย วัดสระด่าน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง บ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง บ้านหนองฝ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย บ้านหนองฝ้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ส่งเสริมการเกษตร
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง วัดบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง วัดบ้านกรวด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย วัดบ้านกรวด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย วัดท่ากุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง วัดท่ากุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง วัดท่ากุ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย วัดชีธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย วัดชีธาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย วัดชีธาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย วัดชีธาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง วัดชีธาราม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
ว่าที่ ร.ต. สิรวิชญ์ ศิลป ชาย บ้านดงกะเชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรชนก เฉยพินิจ หญิง บ้านดงกะเชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุภา แจ่มวิมล หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุริยาพร ทับแสง หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด หญิง บ้านดงกะเชา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทวี ปิติรัตน์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เกศินี พัฒน์ทอง หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย วัดราษฎรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง วัดราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย บ้านทะเลบก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง บ้านทะเลบก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รัตนา ธาดา หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย บ้านทะเลบก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง บ้านทะเลบก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย บ้านสระหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย บ้านสระหลวง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง บ้านสระหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย บ้านบ่อสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย บ้านบ่อสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย บ้านหนองแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง บ้านหนองแขม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง บ้านหนองแขม ครู เชี่ยวชาญพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย บ้านหนองแขม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย บ้านโคกหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง บ้านโคกหม้อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง บ้านโคกหม้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย บ้านโคกหม้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย บ้านห้วยม้าลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย สมปอง สุภาภา ชาย วัดหนองหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง วัดหนองหลอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กันยา พลายมี หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย บ้านสระกระโจม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศการศึกษา
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง บ้านสระกระโจม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง บ้านสระกระโจม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง บ้านยมเบือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อรรถพล คำดี ชาย บ้านยมเบือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย บ้านหนองสลัดได ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง บ้านหนองสลัดได ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย บ้านหนองสลัดได ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นคร คำพล ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุทัด พลเสน ชาย บ้านหัวเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิภา หอมชื่น หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านหัวเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง บ้านหัวเขา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การตลาด
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง บ้านหัวเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง บ้านดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง บ้านดอนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย บ้านหนองสานแตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง นิสากร คุณโท หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย บ้านหนองสานแตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย บ้านหนองสานแตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย วัดหนองแจง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย บุญชู สอดสี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิตยา สอดสี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ชลอ รักษี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง วัดหนองแจง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง วัดหนองแจง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย อนุบาลวัดดงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย อนุบาลวัดดงตาล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย วัดท่าจัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง วัดท่าจัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย วัดท่าจัด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย วัดบางบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย วัดบางบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง วัดบางบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย วัดดอนสงวน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง วัดดอนสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง วัดดอนสงวน ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง วัดดอนสงวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย วัดสองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิจัย
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สมหวัง คมขำ ชาย วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง บ้านโคกงูเห่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย บ้านโคกงูเห่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย วัดหัวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สงัด บุญทศ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัมพร แสงดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เทพนม ปัตลา ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย บ้านประทุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย บ้านประทุนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง วนิดา ภายใน หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย บ้านประทุนทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง บ้านประทุนทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดไผ่ขาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาผู้ใหญ่
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย วัดไผ่ขาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง วัดไผ่ขาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย วัดรางกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย วัดรางกร่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุทิน แร่มี ชาย วัดรางกร่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง วัดรางกร่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สำเภา รอดผุย ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย นิคม พุทธทัน ชาย วัดเนินพระปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง วัดทุ่งคอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สำเริง สุวาท ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ประไพ อุดมผล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง วัดทุ่งคอก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย วัดทุ่งเข็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย วัดทุ่งเข็น ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย วัดทุ่งเข็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อรวี เงินดำรง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง วัดดอนมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สุภาพร จุติ หญิง วัดดอนมะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง วัดดอนมะนาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง วัดดอนมะนาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย วัดเทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อรทัย ศรียา หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พงศกร เมฆฉาย ชาย บ้านบัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ขวัญแก้ว ขำปู่ หญิง บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุกัญญา วงศ์หิรัญ หญิง บ้านบัวขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย อนุชา นักพรานบุญ ชาย บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญเนตร สอนแก้ว หญิง บ้านบัวขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วาสนา ทองเชื้อ หญิง บ้านบัวขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย วัดหัวกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง วัดหัวกลับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง วัดหัวกลับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง วัดหัวกลับ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย วัดทับกระดาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ปรีชา ภักดี ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง เอมอร ภักดี หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย วัดทับกระดาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง วัดทับกระดาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง วัดทับกระดาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง วัดทับกระดาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง วัดเวฬุวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย วัดเวฬุวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย วัดเวฬุวัน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย วัดเวฬุวัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย วัดหนองพันเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย วัดหนองพันเทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง วัดหนองพันเทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย วัดหนองพันเทา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย วัดหนองพันเทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง บ้านหัววัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย บ้านหัววัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย บ้านหัววัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านหัววัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง บ้านหัววัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย บ้านหนองเฝ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ หญิง บ้านหนองกระดี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อโรชา ทองแจ่ม หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา
นางสาว อารยา แก้วบัวดี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญใจ ก้อนทองคำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ภัทรพงษ์ อินสว่าง ชาย บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุจารี ขำกล่ำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นาฏนารี ดีเสมอ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นรินธา ใจตรง หญิง บ้านหนองกระดี่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อุบลวรรณ ปรีมาท หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย ไพฑูรย์ ปานอำพันธ์ ชาย บ้านหนองกระดี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ทินกร หอมกุล ชาย บ้านดอนตำลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย บ้านดอนตำลึง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาผู้ใหญ่
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย บ้านดอนตำลึง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย กัมพล ดีกาว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง เกวลี บัวแดง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง บ้านสะพังกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง วัดเขาพนมนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย วัดเขาพนมนาง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย วัดเขาพนมนาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง วัดพรสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ออม ใจซื่อ ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย วัดพรสวรรค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอนก ชาติทอง ชาย วัดพรสวรรค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย บ้านหนองกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง บ้านหนองจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง บ้านหนองจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย สองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย สองพี่น้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย สองพี่น้อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สิริพร กันยายน หญิง สองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย วัดท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง จิติภา บุตรโท หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง วัดท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สำเนา ธนากูล ชาย วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย วัดท่าข้าม ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง วัดท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย วัดท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มนตรี จันทวาส ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย วัดไชยนาราษฎร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย บ้านโคก 7 ลูก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วารุณี ขำดี หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย อำพร นิลดี ชาย บ้านโคก 7 ลูก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อมร กิ่งมณี ชาย วัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย วัดสำเภาทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย วัดสำเภาทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง วัดย่านซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง วัดย่านซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุวิมล สุตโต หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย วัดบางสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง วัดบางสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย โยธิน ผานิจ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย นิคม นิรมาณ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ อื่นๆ
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย วัดไผ่โรงวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง จิราพร บุญครอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง นันทยา ใจตรง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศศิธร แตงโต หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สารสนเทศสำนักงาน
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ชำนาญการ ไทยคดีศึกษา
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย อุเทณ การจุระ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อารี ภูฆัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สลิล คำเรียง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ วิจัย
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย วัดปทุมสราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ โภชนาการและอาหาร
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง วัดปทุมสราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง วัดปทุมสราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย วัดเขาพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ การศึกษาผู้ใหญ่
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย วัดเขาพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย วัดเขาพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย วัดเขาพระ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง วัดโคกสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย วัดโคกสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง วัดโคกสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง วัดโคกสำโรง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง วัดโคกสำโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วิเชียร เหมลี ชาย วัดคอกวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ทนง ผ่องกัล ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุภาวดี อันทรินทร์ หญิง วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อานุภาพ สถลนันทน์ ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดคณฑี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เกษร เสสังงาม หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง ราตรี พวงศรี หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วารีรัตน์ ดามาพงษ์ หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กิตติมา แสนชา หญิง วัดคณฑี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุจิอร โรจน์บุญถึง หญิง วัดคณฑี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง อารีวัลย์ จำปานิล หญิง วัดยางยี่แส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปรยา เคนผาพงศ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประภัสสร แจ้งโพธิ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง สุดใจ หมดทุกข์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว อโนชา ขาวประเสริฐ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ณรงค์ หมดทุกข์ ชาย วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วาสนา ศิษย์ฤาษี หญิง วัดยางยี่แส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มนตรา แก้ววิชิต หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เสนาะ สำแดงเดช ชาย วัดยางยี่แส ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ ชาย วัดหนองตาสาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประกอบ คงใจดี ชาย วัดหนองตาสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วารี อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ปัทมา กาฬภักดี หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย