ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรยง มากสอน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย บ้านนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ อุดม ชาย บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภา ทองงาม หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง บ้านนเรศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ อาวาส ชาย บ้านนเรศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย บ้านนเรศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย วัดสระศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง วัดสระศรีเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา มาโต หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญงาน ปริญญาโท
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พยุง ละมูลมี ชาย บ้านหนองจิกรากข่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย วัดสระด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วีรนุช สอดสี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง วัดสระด่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย วัดสระด่าน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง บ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง บ้านหนองฝ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย บ้านหนองฝ้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง วัดบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง วัดบ้านกรวด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย วัดบ้านกรวด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย วัดท่ากุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง วัดท่ากุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง วัดท่ากุ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย วัดชีธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย วัดชีธาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย วัดชีธาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย วัดชีธาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง วัดชีธาราม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. สิรวิชญ์ ศิลป ชาย บ้านดงกะเชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรชนก เฉยพินิจ หญิง บ้านดงกะเชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภา แจ่มวิมล หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยาพร ทับแสง หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด หญิง บ้านดงกะเชา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทวี ปิติรัตน์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกศินี พัฒน์ทอง หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย วัดราษฎรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง วัดราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย บ้านทะเลบก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง บ้านทะเลบก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัตนา ธาดา หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย บ้านทะเลบก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง บ้านทะเลบก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย บ้านสระหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย บ้านสระหลวง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง บ้านสระหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย บ้านบ่อสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย บ้านบ่อสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย บ้านหนองแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง บ้านหนองแขม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง บ้านหนองแขม ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย บ้านหนองแขม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย บ้านโคกหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง บ้านโคกหม้อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง บ้านโคกหม้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย บ้านโคกหม้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย บ้านห้วยม้าลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมปอง สุภาภา ชาย วัดหนองหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง วัดหนองหลอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กันยา พลายมี หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย บ้านสระกระโจม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง บ้านสระกระโจม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง บ้านสระกระโจม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง บ้านยมเบือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล คำดี ชาย บ้านยมเบือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย บ้านหนองสลัดได ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง บ้านหนองสลัดได ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย บ้านหนองสลัดได ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นคร คำพล ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัด พลเสน ชาย บ้านหัวเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภา หอมชื่น หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านหัวเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง บ้านหัวเขา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง บ้านหัวเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง บ้านดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง บ้านดอนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย บ้านหนองสานแตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิสากร คุณโท หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย บ้านหนองสานแตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย บ้านหนองสานแตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย วัดหนองแจง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู สอดสี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สอดสี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลอ รักษี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง วัดหนองแจง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง วัดหนองแจง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย อนุบาลวัดดงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย อนุบาลวัดดงตาล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย วัดท่าจัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง วัดท่าจัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย วัดท่าจัด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย วัดบางบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย วัดบางบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง วัดบางบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย วัดดอนสงวน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง วัดดอนสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง วัดดอนสงวน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง วัดดอนสงวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย วัดสองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหวัง คมขำ ชาย วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง บ้านโคกงูเห่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย บ้านโคกงูเห่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย วัดหัวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สงัด บุญทศ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร แสงดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทพนม ปัตลา ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย บ้านประทุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย บ้านประทุนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วนิดา ภายใน หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย บ้านประทุนทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง บ้านประทุนทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดไผ่ขาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย วัดไผ่ขาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง วัดไผ่ขาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย วัดรางกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย วัดรางกร่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน แร่มี ชาย วัดรางกร่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง วัดรางกร่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา รอดผุย ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม พุทธทัน ชาย วัดเนินพระปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง วัดทุ่งคอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำเริง สุวาท ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประไพ อุดมผล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง วัดทุ่งคอก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย วัดทุ่งเข็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย วัดทุ่งเข็น ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย วัดทุ่งเข็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวี เงินดำรง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง วัดดอนมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร จุติ หญิง วัดดอนมะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง วัดดอนมะนาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง วัดดอนมะนาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย วัดเทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย ศรียา หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศกร เมฆฉาย ชาย บ้านบัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญแก้ว ขำปู่ หญิง บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา วงศ์หิรัญ หญิง บ้านบัวขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา นักพรานบุญ ชาย บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร สอนแก้ว หญิง บ้านบัวขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ทองเชื้อ หญิง บ้านบัวขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย วัดหัวกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง วัดหัวกลับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง วัดหัวกลับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง วัดหัวกลับ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย วัดทับกระดาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ภักดี ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เอมอร ภักดี หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย วัดทับกระดาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง วัดทับกระดาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง วัดทับกระดาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง วัดทับกระดาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง วัดเวฬุวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย วัดเวฬุวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย วัดเวฬุวัน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย วัดเวฬุวัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย วัดหนองพันเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย วัดหนองพันเทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง วัดหนองพันเทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย วัดหนองพันเทา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย วัดหนองพันเทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง บ้านหัววัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย บ้านหัววัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย บ้านหัววัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านหัววัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง บ้านหัววัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย บ้านหนองเฝ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ หญิง บ้านหนองกระดี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อโรชา ทองแจ่ม หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารยา แก้วบัวดี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญใจ ก้อนทองคำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพงษ์ อินสว่าง ชาย บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจารี ขำกล่ำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาฏนารี ดีเสมอ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นรินธา ใจตรง หญิง บ้านหนองกระดี่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลวรรณ ปรีมาท หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ ปานอำพันธ์ ชาย บ้านหนองกระดี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร หอมกุล ชาย บ้านดอนตำลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย บ้านดอนตำลึง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย บ้านดอนตำลึง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กัมพล ดีกาว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกวลี บัวแดง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง บ้านสะพังกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง วัดเขาพนมนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย วัดเขาพนมนาง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย วัดเขาพนมนาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง วัดพรสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ออม ใจซื่อ ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย วัดพรสวรรค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก ชาติทอง ชาย วัดพรสวรรค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย บ้านหนองกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง บ้านหนองจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง บ้านหนองจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย สองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย สองพี่น้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย สองพี่น้อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สิริพร กันยายน หญิง สองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย วัดท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิติภา บุตรโท หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง วัดท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ธนากูล ชาย วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย วัดท่าข้าม ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง วัดท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย วัดท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี จันทวาส ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย วัดไชยนาราษฎร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย บ้านโคก 7 ลูก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ขำดี หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำพร นิลดี ชาย บ้านโคก 7 ลูก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อมร กิ่งมณี ชาย วัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย วัดสำเภาทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย วัดสำเภาทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง วัดย่านซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง วัดย่านซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล สุตโต หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย วัดบางสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง วัดบางสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน ผานิจ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิคม นิรมาณ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย วัดไผ่โรงวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร บุญครอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทยา ใจตรง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร แตงโต หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุเทณ การจุระ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อารี ภูฆัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สลิล คำเรียง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย วัดปทุมสราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง วัดปทุมสราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง วัดปทุมสราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย วัดเขาพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย วัดเขาพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย วัดเขาพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย วัดเขาพระ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง วัดโคกสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย วัดโคกสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง วัดโคกสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง วัดโคกสำโรง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง วัดโคกสำโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร เหมลี ชาย วัดคอกวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทนง ผ่องกัล ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี อันทรินทร์ หญิง วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อานุภาพ สถลนันทน์ ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดคณฑี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร เสสังงาม หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี พวงศรี หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีรัตน์ ดามาพงษ์ หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา แสนชา หญิง วัดคณฑี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิอร โรจน์บุญถึง หญิง วัดคณฑี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีวัลย์ จำปานิล หญิง วัดยางยี่แส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปรยา เคนผาพงศ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร แจ้งโพธิ์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดใจ หมดทุกข์ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ขาวประเสริฐ หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ หมดทุกข์ ชาย วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ศิษย์ฤาษี หญิง วัดยางยี่แส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนตรา แก้ววิชิต หญิง วัดยางยี่แส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เสนาะ สำแดงเดช ชาย วัดยางยี่แส ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ ชาย วัดหนองตาสาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกอบ คงใจดี ชาย วัดหนองตาสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารี อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา กาฬภักดี หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงสมร หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภณิดา ตะระวิสิทธิ์ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุสุมา ประสิทธิ์ผล หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดหนองตาสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตั้งแสงสุวรรณ หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารารัตน์ สุภาคมล หญิง วัดหนองตาสาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี