ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

134 โรงเรียน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

53 โรงเรียน

อำเภออู่ทอง

รายละเอียด

54 โรงเรียน

อำเภอสองพี่น้อง

รายละเอียด

27 โรงเรียน

อำเภอดอนเจดีย์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน อู่ทอง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630370 72020088 1072630370 วัดยางยี่แส กระจัน
630372 72020089 1072630372 วัดสามัคคีธรรม กระจัน
630373 72020090 1072630373 วัดจันทราวาส กระจัน
630391 72020091 1072630391 บ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน
630392 72020092 1072630392 บ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน
630393 72020093 1072630393 วัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน
630394 72020094 1072630394 บ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน
630375 72020095 1072630375 วัดโคกยายเกตุ เจดีย์
630376 72020096 1072630376 พานิชชีวะอุปถัมภ์ เจดีย์
630380 72020097 1072630380 วัดโภคาราม ดอนคา
630381 72020098 1072630381 วัดคีรีรัตนาราม ดอนคา
630382 72020099 1072630382 วัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา
630417 72020100 1072630417 บ้านเขากำแพง ดอนคา
630418 72020101 1072630418 วัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา
630419 72020102 1072630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา
630405 72020103 1072630405 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ
630386 72020105 1072630386 วัดจำปา บ้านโข้ง
630387 72020106 1072630387 วัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง
630388 72020107 1072630388 วัดกกม่วง บ้านโข้ง
630389 72020108 1072630389 บ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง
630390 72020109 1072630390 บ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง
630409 72020110 1072630409 วัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน
630410 72020111 1072630410 บ้านหัวทำนบ บ้านดอน
630408 72020112 1072630408 วัดกลางบ้านดอน บ้านดอน
630407 72020113 1072630407 วัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน
630416 72020114 1072630416 วัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย
630414 72020115 1072630414 วัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย
630383 72020117 1072630383 วัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย
630384 72020118 1072630384 พลับพลาไชย พลับพลาไชย
630385 72020119 1072630385 บ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย
630397 72020122 1072630397 วัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย
630413 72020123 1072630413 บ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย
630401 72020124 1072630401 วัดสระพังลาน สระพังลาน
630402 72020125 1072630402 วัดดอนสุโข สระพังลาน
630403 72020126 1072630403 วัดนันทวัน สระพังลาน
630404 72020127 1072630404 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สระพังลาน
630400 72020128 1072630400 วัดบ่อคู่ สระยายโสม
630398 72020129 1072630398 วัดสระยายโสม สระยายโสม
630396 72020130 1072630396 วัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม
630395 72020131 1072630395 วัดคลองตัน สระยายโสม
630399 72020132 1072630399 วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม
630420 72020133 1072630420 บ้านห้วยหิน หนองโอ่ง
630378 72020134 1072630378 วัดหนองหลุม หนองโอ่ง
630379 72020135 1072630379 บ้านหนองแหน หนองโอ่ง
630366 72020136 1072630366 วัดโคกสำโรง หนองโอ่ง
630368 72020137 1072630368 วัดคอกวัว หนองโอ่ง
630369 72020138 1072630369 วัดคณฑี หนองโอ่ง
630377 72020139 1072630377 วัดบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง
630364 72020140 1072630364 วัดปทุมสราวาส อู่ทอง
630365 72020141 1072630365 วัดเขาพระ อู่ทอง
630371 72020142 1072630371 วัดหนองตาสาม อู่ทอง
630374 72020143 1072630374 วัดช่องลม อู่ทอง
630363 72020144 1072630363 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง