ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

134 โรงเรียน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

53 โรงเรียน

อำเภออู่ทอง

รายละเอียด

54 โรงเรียน

อำเภอสองพี่น้อง

รายละเอียด

27 โรงเรียน

อำเภอดอนเจดีย์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สองพี่น้อง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630291 72020030 1072630291 วัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว
630292 72020031 1072630292 วัดดอนมะนาว ดอนมะนาว
630280 72020032 1072630280 วัดสองพี่น้อง ต้นตาล
630281 72020033 1072630281 บ้านโคกงูเห่า ต้นตาล
630295 72020034 1072630295 บ้านบัวขาว ทุ่งคอก
630296 72020035 1072630296 บ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก
630289 72020036 1072630289 วัดทุ่งคอก ทุ่งคอก
630290 72020037 1072630290 วัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก
630293 72020038 1072630293 วัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก
630294 72020039 1072630294 บ้านโป่ง ทุ่งคอก
630288 72020040 1072630288 วัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์
630323 72020041 1072630323 วัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์
630301 72020042 1072630301 บ้านหัววัง บ่อสุพรรณ
630302 72020043 1072630302 บ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ
630303 72020044 1072630303 บ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ
630304 72020045 1072630304 บ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ
630297 72020046 1072630297 วัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ
630298 72020047 1072630298 วัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ
630299 72020048 1072630299 วัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ
630300 72020049 1072630300 วัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ
630320 72020050 1072630320 วัดบางสาม บางตะเคียน
630318 72020051 1072630318 วัดสำเภาทอง บางตะเคียน
630317 72020052 1072630317 บ้านโคก 7 ลูก บางตาเถร
630325 72020053 1072630325 วัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร
630313 72020056 1072630313 สองพี่น้อง บางตาเถร
630315 72020057 1072630315 วัดไชยนาราษฎร์ บางตาเถร
630314 72020058 1072630314 วัดท่าข้าม บางตาเถร
630316 72020059 1072630316 บ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร
630324 72020060 1072630324 วัดไผ่โรงวัว บางตาเถร
630276 72020061 1072630276 อนุบาลวัดดงตาล บางพลับ
630277 72020062 1072630277 วัดท่าจัด บางพลับ
630322 72020063 1072630322 วัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน
630321 72020064 1072630321 วัดทองประดิษฐ์ บางเลน
630327 72020065 1072630327 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม
630329 72020066 1072630329 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม
630330 72020067 1072630330 วัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม
630331 72020069 1072630331 วัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง
630332 72020070 1072630332 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง
630319 72020071 1072630319 วัดย่านซื่อ บ้านช้าง
630285 72020072 1072630285 วัดไผ่ขาด ศรีสำราญ
630286 72020073 1072630286 วัดรางกร่าง ศรีสำราญ
630287 72020074 1072630287 วัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ
630306 72020075 1072630306 บ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ
630307 72020076 1072630307 บ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ
630305 72020077 1072630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ
630310 72020078 1072630310 บ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ
630312 72020079 1072630312 บ้านหนองจิก หนองบ่อ
630309 72020081 1072630309 วัดพรสวรรค์ หนองบ่อ
630308 72020082 1072630308 วัดเขาพนมนาง หนองบ่อ
630279 72020083 1072630279 วัดดอนสงวน หัวโพธิ์
630282 72020084 1072630282 วัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์
630284 72020085 1072630284 บ้านประทุนทอง หัวโพธิ์
630283 72020086 1072630283 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) หัวโพธิ์
630278 72020087 1072630278 วัดบางบอน หัวโพธิ์