ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 194 200 394 44
อนุบาล 1 1,143 1,001 2,144 151
อนุบาล 2 1,127 1,093 2,220 149
รวม อนุบาล 2,464 2,294 4,758 344
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,336 1,204 2,540 155
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,293 1,207 2,500 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,230 1,147 2,377 153
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,273 1,154 2,427 147
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,337 1,137 2,474 149
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,252 1,189 2,441 148
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,721 7,038 14,759 905
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 390 305 695 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 336 299 635 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 292 230 522 30
รวมทั้งหมด 1,018 834 1,852 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,203 10,166 21,369 1,339