ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 158 151 309 44
อนุบาล 1 1,227 1,104 2,331 154
อนุบาล 2 1,259 1,177 2,436 150
รวม อนุบาล 2,644 2,432 5,076 348
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,304 1,172 2,476 156
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,329 1,187 2,516 152
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,335 1,142 2,477 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,279 1,206 2,485 148
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,388 1,239 2,627 152
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,329 1,242 2,571 151
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,964 7,188 15,152 910
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 378 272 650 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 370 341 711 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 280 555 29
รวมทั้งหมด 1,023 893 1,916 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,631 10,513 22,144 1,348