ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2563

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 219 188 407 42
อนุบาล 1 1,042 1,015 2,057 148
อนุบาล 2 1,177 1,030 2,207 153
รวม อนุบาล 2,438 2,233 4,671 343
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,178 1,133 2,311 153
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,318 1,174 2,492 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,295 1,209 2,504 153
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,224 1,145 2,369 150
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,280 1,159 2,439 147
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,320 1,137 2,457 150
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,615 6,957 14,572 906
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 374 276 650 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 293 655 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3 296 274 570 31
รวมทั้งหมด 1,032 843 1,875 93
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,085 10,033 21,118 1,342