ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 200 209 409 43
อนุบาล 1 1,178 1,015 2,193 151
อนุบาล 2 1,124 1,096 2,220 149
รวม อนุบาล 2,502 2,320 4,822 343
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,346 1,205 2,551 155
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,292 1,205 2,497 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,221 1,147 2,368 153
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,284 1,156 2,440 147
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,345 1,141 2,486 149
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,250 1,185 2,435 148
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,738 7,039 14,777 905
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 385 301 686 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 323 290 613 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 284 225 509 30
รวมทั้งหมด 992 816 1,808 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,232 10,175 21,407 1,338