ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 017 ก 3
2 อาคารเรียน 17 66
3 อาคารเรียน 212 ล/57-ก 1
4 อาคารเรียน 216 ล/57-ก 1
5 อาคารเรียน 4 1
6 อาคารเรียน 418,418ค,418ก 1
7 อาคารเรียน 8 9
8 อาคารเรียน ป.1ก 8
9 อาคารเรียน ป.1ข 70
10 อาคารเรียน ป.1ซ 1
11 อาคารเรียน ป.พิเศษ 5
12 อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น 2
13 อาคารเรียน พิเศษ 2 ชั้น 2
14 อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 2
15 อาคารเรียน สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 1
16 อาคารเรียน สปช.101/26 1
17 อาคารเรียน สปช.102/26 2
18 อาคารเรียน สปช.103/26 12
19 อาคารเรียน สปช.104/26 13
20 อาคารเรียน สปช.105/26 8
21 อาคารเรียน สปช.105/29 113
22 อาคารเรียน สปช.2/28 12
23 อาคารเรียน สามัญ 2
24 อาคารเรียน อาคารอนุบาล 1
25 อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 34