ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 อาคารอเนกประสงค์ 312 36
2 อาคารอเนกประสงค์ 313 11
3 อาคารอเนกประสงค์ พิเศษ 1
4 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 5
5 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 42
6 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 8
7 อาคารอเนกประสงค์ สปช.204/26 9
8 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 16
9 อาคารอเนกประสงค์ สปช.206/26 8
10 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 1
11 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโดมอเนกประสงค์ 1
12 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 3
13 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 1
14 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 61
15 อาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงานแบบ ศก.23 1
16 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 4
17 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 1