ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

134 โรงเรียน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

53 โรงเรียน

อำเภออู่ทอง

รายละเอียด

54 โรงเรียน

อำเภอสองพี่น้อง

รายละเอียด

27 โรงเรียน

อำเภอดอนเจดีย์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ Anubanphraboromrachanusorn Donchedi School นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020002 บ้านนเรศ Bannarase School นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020003 วัดสระศรีเจริญ srasrijaleaen นายขจิต ทองเพ็ชร์ ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020004 วัดราษฎรบำรุง watratsadonbumrung นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020005 วัดหนองหลอด Hnong Hlod นายสมปอง สุภาภา ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020006 บ้านทะเลบก Bantalebok นายสังเวียน มณีวงษ์ ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020007 บ้านสระหลวง Bansaluang School นายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ดอนเจดีย์ นเรศวร ดอนเจดีย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020008 บ้านบ่อสำราญ banboosamran ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง ดอนเจดีย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020009 บ้านหนองแขม bannongkham นายประจวบ สังขวรรณ ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020010 บ้านหนองสานแตร nongsantrea school นายชีวกานต์ สายนุช ดอนเจดีย์ นเรศวร ดอนเจดีย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020011 วัดธัญญวารี Tanyavary - ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020012 วัดชีธาราม SHETARAM นายวิทยา พชรสกุล ดอนเจดีย์ - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020013 บ้านหนองจิกรากข่า Bannongjikrakha นายสมชาย เกสรสุคนธ์ ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020014 บ้านดงกะเชา Ban Dongkachao ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลป ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020015 วัดหนองแจง watnongjang นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง ดอนเจดีย์ นเรศวรดอนเจดีย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020016 บ้านหนองฝ้าย Bannongfai นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020017 บ้านสระกระโจม Bansrakrajome School นายกฤษณะ พลายละหาร ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020018 บ้านยมเบือ Banyombue นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์ ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020019 บ้านหนองสลัดได ฺBannongsaladdai นายรณชัย ทิพย์อุทัย ดอนเจดีย์ นเรศวร ดอนเจดีย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี Boonsrisuwanratsamakkee นายทนง แก้วเขียว ดอนเจดีย์ กลุ่มโรงเรียนนเรศวร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020021 บ้านหัวเขา Banhuakao นายสุทัด พลเสน ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020022 บ้านดอนกลาง Bandonklang นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา ดอนเจดีย์ นเรศวร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020023 บ้านห้วยม้าลอย Banhauymaloy นายประเยียน สุนทรวิภาต ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020025 บ้านโคกหม้อ BANKOKMO นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ดอนเจดีย์ - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020026 วัดสระด่าน WADSRADAN นายสัญญา แช่มช้อย ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020028 วัดบ้านกรวด Wat Ban Kruat นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ ดอนเจดีย์ กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020029 วัดท่ากุ่ม Wat Tha Kum นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020030 วัดศรีเฉลิมเขต Watsrichalermket นายนุกูล รัมมิตร สองพี่น้อง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020031 วัดดอนมะนาว Donmanaw นางลักขณา ใจเที่ยงกุล สองพี่น้อง สพฐ. อนุบาล-ประถมศึกษา
72020032 วัดสองพี่น้อง watsongpinong นายธเนศ พจน์สุนทร สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020033 บ้านโคกงูเห่า BankoknguhaoSchool นางสมพร แสงแก้ว สองพี่น้อง กลุ่มทศมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020034 บ้านบัวขาว BANBUAKHAW SCHOOL นายพงศกร เมฆฉาย สองพี่น้อง สพป.สพ.2 (กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ) อนุบาล-ประถมศึกษา
72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง Bannongwanprieng School นายศิริ ไทยทวี สองพี่น้อง กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020036 วัดทุ่งคอก Watthungkhok(Suwansathukit) นางอารี พวงวรินทร์ สองพี่น้อง ศูนย์เครอข่ายสุวรรณสาธุกิจX อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020037 วัดทุ่งเข็น watthungkhen school นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล สองพี่น้อง สุวรรณสาธุกิจ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020038 วัดเทพพิทักษ์ Theppitak School นายภิรมย์ ขำดี สองพี่น้อง สุวรรณสาธุกิจ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020039 บ้านโป่ง Banpong School - สองพี่น้อง ทุ่งคอก อนุบาล-ประถมศึกษา
72020040 วัดเนินพระปรางค์ Watnernpraprang นายนิคม พุทธทัน สองพี่น้อง กลุ่มโรงเรียนทศมิตร สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020041 วัดใหม่นพรัตน์ watmainopparat school นายธงชัย ตันไชยยะ สองพี่น้อง กลุ่มทศมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020042 บ้านหัววัง banhuawang นางสาวสุภาวดี มิสุนา สองพี่น้อง กลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020043 บ้านหนองเฝ้า bannongfao นายอภิชาติ เหมฬา สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020044 บ้านหนองกระดี่ bannongkradi นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020045 บ้านดอนตำลึง Bandontamlueng นายทินกร หอมกุล สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020046 วัดหัวกลับ WAT HUAKLAB นายอนุศักดิ์ พวงธรรม สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020047 วัดทับกระดาน Thapkradan School นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ สองพี่น้อง กลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020048 วัดเวฬุวัน WATWEARUWAN นางรดาพัชร ไทยทวี สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020049 วัดหนองพันเทา Watnongpanthao School นายณฐดล โกมลสิงห์ สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ - หน่องบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020050 วัดบางสาม bangsam นายธงชัย หลิมทิพย์ สองพี่น้อง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020051 วัดสำเภาทอง WATSOMPOUATHONG นายอมร กิ่งมณี สองพี่น้อง ดาวเทียม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020052 บ้านโคก 7 ลูก Bankokjedlok นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม Watmaibamrungtam นายสมมาตร กลิ่นเกษร สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020056 สองพี่น้อง songpeenong นายสราวุธ ใจยั่งยืน สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020057 วัดไชยนาราษฎร์ watchainarat school นายณัฐ น้อยอุทัย สองพี่น้อง ท่าจีน สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020058 วัดท่าข้าม Watthakham นายนิรันดร ชนะวงศ์ สองพี่น้อง ท่าจีน สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020059 บ้านไผ่ตาโม้ banphaitamo School ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020060 วัดไผ่โรงวัว Watphairongwua นายสมชาย บุญชอบ สองพี่น้อง -กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020061 อนุบาลวัดดงตาล Anubalwaddongtal ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร สองพี่น้อง นพมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020062 วัดท่าจัด wattajad นางหนึ่งฤทัย พระสุทา สองพี่น้อง กลุ่มทศมิตรสองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล Watmaipiboonpol นายทศพร รุ่งแสง สองพี่น้อง นพมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020064 วัดทองประดิษฐ์ Thongpadit school นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ สองพี่น้อง ทศมิตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) Rangbuatong นายชาตรี โพธิกุล สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) WATBANGSAKAE(WITTAYA RUNGSUN) นางนันทยา ใจตรง สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020067 วัดสว่างอารมณ์ Watsawangarom School นางดารณี ไตรยสุทธิ์ สองพี่น้อง ท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020069 วัดลาดประทุมทอง Watladpratoomtong นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์ สองพี่น้อง กลุ่มท่าจีนสองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว Artonsungkawattana 1Watladbua นายพิสิฐษ์ แก่นทอง สองพี่น้อง -ท่าจีน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020071 วัดย่านซื่อ WATYVNSUE นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์ สองพี่น้อง ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
72020072 วัดไผ่ขาด Watpaikhad School นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ สองพี่น้อง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020073 วัดรางกร่าง Rangkrang นายเอกชัย ศรีกงพาน สองพี่น้อง กลุ่มหัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์ WATMAIPHETCHARAT นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต สองพี่น้อง หัวโพธิ์ศรีสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020075 บ้านหนองโพธิ์ Bannongpho นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ สองพี่น้อง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020076 บ้านสะพังกร่าง Bansaphangkrang School นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ สองพี่น้อง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู artornsangkhawattana2watwangtakoo นายพจน ทาหนองบัว สองพี่น้อง กลุ่มหัวโพธฺ์ ศรีสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020078 บ้านหนองกระทู้ Bannongkratoo นายขวัญชัย บัวงาม สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ - หนองบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020079 บ้านหนองจิก nongchik นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน สองพี่น้อง สพป.สพ.2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020081 วัดพรสวรรค์ watpornsawan นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020082 วัดเขาพนมนาง WATKAOPHANOMNANG นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020083 วัดดอนสงวน WAT DON SA-NGUAN นางสาววรัญภร ขยันคิด สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ศรีสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020084 วัดหัวโพธิ์ wathuapo นายศักดิ์ชัย พิมนิสัย สองพี่น้อง หัวโพธิ์-ศรีสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020085 บ้านประทุนทอง banpatuntong นายครรชิต ปานมุณี สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) WATTHACHAI PHACHANUKUN นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020087 วัดบางบอน Watbangbon นายสรวิศ ทนุการ สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020088 วัดยางยี่แส YANGYEESAE นางอารีวัลย์ จำปานิล อู่ทอง พระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020089 วัดสามัคคีธรรม WATSAMAKKHEETHAM สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร อู่ทอง พระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020090 วัดจันทราวาส Watchanthrawas นายสมบัติ กาบแก้ว อู่ทอง พระยาจักร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020091 บ้านจรเข้สามพัน Bannchorakhesamphan นายตรีเพชร มากระจัน อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020092 บ้านเขาชานหมาก BANNKAOCHANMAK นางพัฒนีพร ทองลิ้ม อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020093 วัดปทุมวนาราม Watpatumwanaram นายธนชาติ ธนวีรเทศ อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020094 บ้านรางโพธิ์ Banrangpo นายสุรชัย ชำนาญอักษร อู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุบาล-ประถมศึกษา
72020095 วัดโคกยายเกตุ Wat Khogyaikate นายรุ่ง อ่อนอินทร์ อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์ Panichewa Upathum นายอนันต์ ดีขำ อู่ทอง ถ้ำเสือ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020097 วัดโภคาราม watphokharam นางศุภางค์ พิมพ์ชัย อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020098 วัดคีรีรัตนาราม Watkhirirattanaram นางดาวรุ่ง ตาลเพชร อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม wadsrakrangjarerntham นายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020100 บ้านเขากำแพง Bankhowkampang นางดวงใจ บัวงาม อู่ทอง สพป.สพ.2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี Wat-Huay-Ku-Samakkee นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์ อู่ทอง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์ Banpongpranin นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว อู่ทอง รอยพระพุทธบาทอู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) Donmaklua นางรัชฎา พงษ์ประยูร อู่ทอง - อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020105 วัดจำปา Watchampa School นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020106 วัดโพธิ์เขียว WAT PHOKIEO SCHOOL นายนำศักดิ์ หอมชื่น อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020107 วัดกกม่วง watkokmaung นายอภิวัฒน์ พิมพวง อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020108 บ้านสระบัวทอง BANSRABUATHONG นางกิ่งดาว นาคเอก อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท อนุบาล-ประถมศึกษา
72020109 บ้านทุ่งดินดำ Ban thoong din dum นายทฤษฎี มเหษี อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020110 วัดศรีสร้อยเพชร Watsrisroypetch นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020111 บ้านหัวทำนบ Banhuatumnob นางสาวฐรดา ไกรเพชร อู่ทอง ถ้ำเสือ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020112 วัดกลางบ้านดอน watklangbandon นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020113 วัดยางสว่างอารมณ์ WATYANGSAWANGAROM นายสมมาตร ทองพิลา อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสืออู่ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020114 วัดเขาดีสลัก watkhaodeesalak school นางศศินันท์ เสนแก้ว อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020115 วัดคีรีเจริญผล kereejareanpon นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ Watphothongcharoen นายพิสิฐ สุนทรวิภาต อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนโภคาราม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020118 พลับพลาไชย Pubphachai นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ อู่ทอง โภคาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020119 บ้านหนองกุฏิ Bannonguti นางสาวณัฐพร แสงภู่ อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนโภคาราม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020122 วัดใหม่สิทธาวาส watmaisittawas นางสาวบังอร จงสมจิตต์ อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020123 บ้านดอนพุทรา Bandonputsa School นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล อู่ทอง กลุ่มถ้ำเสือ อนุบาล-ประถมศึกษา
72020124 วัดสระพังลาน srapanglan นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ อู่ทอง กลุ่มสระยายโสม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
72020125 วัดดอนสุโข donsukhoo นางปริศนา ปัญสิงห์ อู่ทอง สระยายโสม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020126 วัดนันทวัน Nuntawanschool นางสาวกัณหา คำหอมกุล อู่ทอง สระยายโสม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 Hansasuchitwittaya 1 นางสาวศุภาพร ผิวงาม อู่ทอง สระยายโสม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020128 วัดบ่อคู่ baukoo นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020129 วัดสระยายโสม watsrayaisom นายเจษฎา สุขศรีดา อู่ทอง กลุ่มโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา
72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร watmaipatummasoot นายชัยรัตน์ พละเลิศ อู่ทอง สระยายโสม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020131 วัดคลองตัน Klongtun นายเศกชัย เพ็งเกร็ด อู่ทอง กลุ่มสระยายโสม อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020132 วัดหนองยายทรัพย์ Nongyaisub นางชุฒิณี หอมสุวรรณ อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020133 บ้านห้วยหิน Banhuayhin นายเสวย เสนแก้ว อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020134 วัดหนองหลุม Watnonglum นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนโภคาราม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020135 บ้านหนองแหน Bannongnae นางอุทัยวรรณ หงษาวดี อู่ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา
72020136 วัดโคกสำโรง watkoksumrong นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น อู่ทอง โภคาราม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020137 วัดคอกวัว wadkokwua นายวิเชียร เหมลี อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนโภคาราม อนุบาล-ประถมศึกษา
72020138 วัดคณฑี Kontee นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง Watbannongong นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน อู่ทอง - อนุบาล-ประถมศึกษา
72020140 วัดปทุมสราวาส pathumsarawas นายชูชาติ รักอู่ อู่ทอง กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020141 วัดเขาพระ WATKHAOPRA SCHOOL นายบำรุง แผนสมบูรณ์ อู่ทอง พระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020142 วัดหนองตาสาม WATNONGTASAM SCHOOL นายประกอบ คงใจดี อู่ทอง กลุ่มท่าพระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020143 วัดช่องลม Watchonglom นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ อู่ทอง พระยาจักร อนุบาล-ประถมศึกษา
72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร Anubanbanthaprayajak ว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง อู่ทอง วิทยาเขตสหมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา